Работа с лични данни

"Антонови трейд" ООД е записан като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни  с удостоверение номер: XXXXX.

mommyslove.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

 • Уведомяване на Клиента относно информацията в Акаунта му;
 • За комуникация;
 • За приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента;
 • За реклама и маркетинг;

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани пълните права предвидени от Българското законодателство.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни:

 • Потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения по чл. 34б.
 • (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) Администраторът на лични данни предоставя информацията безплатно.
 • Заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
 • Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • Заявление /“ Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни”/ отправено по електронен път трябва да съдържа:

                        - име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

                        - описание на искането;

                        - предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

                        - подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.


Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.